Všeobecné obchodní podmínky

Na Všeobecné obchodní podmínky se vztahují objednávky tiskových služeb na serveru magnetynalednicku.cz Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami. Smlouva o dílo je uzavřena prostřednictvím internetových stránek magnetynalednicku.cz. Smlouva vzniká v okamžiku připsání částky k úhradě objednatelem na účet zhostovitele. Zhotovitel je vždy uveden na objednávce. Faktura je vystavována výhradně elektronicky při dokončení zakázky zhotovitelem. Uvedené ceny produktů se mohou v čase měnit. Platná je vždy cena uvedena na objednávce. Předmětem plnění je poskytnutí tiskových služeb dle specifikací na stránkách magnetynalednicku.cz. Tisk je prováděn termosublimační technologií v kvalitě 300dpi. Rozměry jsou závislé na zvoleném produktu. Velikosti výsledného formátu se může lišit o 1 – 3%. Doprava je prováděna výhradně prostřednictvím české pošty jako obyčejné psaní,pokud není dohodnuto jinak.

Práva a povinnosti stran

Zhotovitel má právo prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Výrobek slouží pouze jako dekorace a zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé škody související s objednáním či užitím výrobku. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Zhotovitel je oprávněn objednávku odmítnout.Zákazník může svou objednávku jednostranně zrušit před zaplacením. Zakázka je realizována až po zaplacení. Jestliže nedojde k zaplacení do 14 dnů může být zakázka zrušena.

Podmínky užití serveru magnetynalednicku.cz

Provozovatel serveru je Fotomagnetky s.r.o.,IČO:03839656, Ondříčkova 1244/15, 130 00 Praha 3, Registrací uživatel (zákazník) vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s těmito obchodnímy podmínkami.  Současně bere na vědomí podmínky, za nichž může využívat všech služeb provozovatele tohoto serveru. Zákazník souhlasí s tím, aby jej provozovatel oslovil prostřednictvím emailu ve věci jeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení provozovatele. Registrace je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů uživatele ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Registrace uživatele může být provozovatelem, kdykoli odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu. Uživatel nesmí umisťovat na serveru provozovovatele data/fotografie které jsou v rozporu s platným právním řádem ČR,. Provozovatel může nahraná data materiály kdykoliv odstranit i bez souhlasu uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za utajení uživatelského jména a přístupového hesla. Provozovatel prohlašuje, že uživateli budou ze strany provozovatele zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv. Uživatel prohlašuje, že na server nahraje data/fotografie, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas. Provozovatel může archivovat vložené soubory

V případě zaslání vzorové fotomagnetky požadujeme příspěvek na poštovné 10 Kč, aby nedocházelo ke zneužívání této služby.

Reklamace

Reklamaci vadné zakázky doporučujeme uplatnit písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 14 dnů od obdržení zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty, je zhotovitel povinen se dohodnout na náhradním termínu vyřízení reklamace. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový i jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv i jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “. Zhotovitel může, kdykoli tyto obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele. Zákazník svou registrací v objednávkovém systému bere na vědomí, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje uvedené v objednávkovém systému jakož i údaje získané při obchodním styku, a to po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu daného každým zákazníkem, případně do zrušení registrace. Souhlas ke zpracování údajů, lze kdykoli písemně odvolat a provozovatel údaje zlikviduje. Provozovatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Provozovatel Prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje zákazníka jiným podnikům k jejich dalšímu zpracování.

1. Platební metoda Twisto

1.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

1.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

1.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

1.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

Platba na fakturu se splatností 14 dnů

(Teto část neplatí pro objednávky hrazené předem na účet) V případě, že při objednání zvolíte platbu na fakturu a tato faktura nebude uhrazena do 14 dnů po obdržení zásilky, souhlasíte, aby Vaše údaje byly poskytnuty třetím osobám za účelem vymáhání pohledávky z neuhrazené faktury či zanesením Vašich údajů do registru dlužníků. Jste si vědomi toho, že Vám budou naúčtovány zákonné úroky a jiné poplatky spojené s Vaší pohledávkou.
V případě, že zákazníkovi nepředá zásilku poštovní doručovatel, bude mu zásilka uložena na příslušné pobočce České pošty, kde si ji může během následujících 14 dnů vyzvednout. Objednávka je závazná a zákazník je povinen zaplatit objednané zboží nejpozději do 30 dnů i v případě, že si zásilku na pobočce české pošty nepřevezme.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.